Dubia: 1/2 Pound (i.e. 228 grams) 1" to 1.50" range sizes random count includes some adults

$ 57.00 $ 36.00

1/2 Pound (i.e. 228 grams) 1" to 1.50" range sizes random count includes some adults.